Klachten over school, hoe los je ze op?

De basis voor het goed omgaan met klachten is de Klachtenregeling van de stichting.
In de Klachtenregeling staat bij wie de klager zijn klacht kan indienen, wie de klager kan ondersteunen bij het indienen van de klacht en via welke procedure de klacht door het bestuur wordt behandeld.

Contactpersonen
De contactpersonen zijn degene die de klager kunnen ondersteunen bij het doorlopen van de klachtenprocedure. Als stichting hebben wij de volgende contactpersonen:
 
Willy Noteboom Montessorischool Leidschenveen w.noteboom@mslv.nl
Marit Dam Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust m.dam@mnvr.nl

U kunt zelf bepalen welke contactpersoon u wilt benaderen, dit hoeft niet perse degene te zijn van de school waar uw kind(eren) zitten. Er kunnen situaties zijn waarin u liever iemand spreekt die de schoolsituatie objectief kan benaderen, dan kiest u een contactpersoon van de andere school.

Vertrouwenspersoon
De contactpersoon kan u in bijzondere gevallen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de stichting.
De vertrouwenspersoon is de heer Kouwenhoven mwl.kouwenhoven@gmail.com.

Ten slotte is de vereniging aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs, ingesteld door de Vereniging van Bijzondere Scholen - VBS.
Het klachtenreglement van de Landelijke Klachtencommissie is een bijlage bij de Klachtenregeling van de stichting.

Relevante documenten:
- Incidenten regeling
- Klachten regeling
- Landelijk reglement

Procedure Incidenten regeling 
Dagelijks vinden op school allerlei gebeurtenissen plaats waar door leerkrachten, kinderen, directie, ouders en andere belanghebbenden op gereageerd wordt. Een deel hiervan wordt vastgelegd.

Voorbeelden daarvan zijn:
- onderwijskundig relevante observaties worden vastgelegd in het kind-volg-systeem;
- afspraken met ouders worden formeel per mail bevestigd.

Waar relevant wordt deze schriftelijke vastlegging gearchiveerd als onderdeel van bijvoorbeeld het leerling-dossier of het personeelsdossier van de betrokken leerkracht.
Deze incidentenregeling beoogt een aantal categorieën van gebeurtenissen te benoemen die altijd schriftelijk vastgelegd dienen te worden. Daarnaast staat een aantal uitgangspunten geformuleerd rondom archivering en wordt het verband gelegd met de Klachtenregeling zoals die binnen onze stichting van kracht is.

Definitie incident
Een incident wordt altijd schriftelijk vastgelegd indien er sprake is van één van de volgende situaties:
- ernstige vorm van pestgedrag, intimidatie of ruzie;
- aantasting van de lichamelijke integriteit;
- noodzaak van medisch handelen (betrokkenheid huisarts, tandarts of EHBO);
- overige onvoorziene gebeurtenissen waarbij één van de betrokkenen aangeeft prijs te stellen op schriftelijke vaststelling.

Aan de betrokkenen wordt een afschrift van deze vastlegging gestuurd met de vraag in te stemmen met de weergave. In geval dat de afhandeling door de school van een incident voor de betreffende ouder(s) niet naar tevredenheid is, kan deze ouder besluiten een klacht in te dienen. Hiervoor wordt verwezen naar de Klachtenregeling.Klachtenregeling
De klachtenregeling vindt u hier.
De Klachtenregeling dient door ieder lid van de stichting en de klager (als hierna gedefinieerd) te worden nageleefd. Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, ingesteld door de VBS.


 
Cookie instellingen