Ouderparticipatie

MSVR vindt de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij onze scholen van groot belang. Ouders zien wij als 
educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is onontbeerlijk. Beide scholen beseffen dat we de handen ineen moeten slaan om leerlingen maximaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. De school en de ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind (waarbij wij liever met het kind dan over het kind in gesprek zijn). Wel onderstrepen we, dat beide partners een eigen specifieke verantwoordelijkheid hebben, vanuit de erkenning van elkaars professionaliteit en deskundigheid. Beide scholen hebben een visie ontwikkeld op de relatie tussen de school en de ouders. Immers, educatief partnerschap vraagt aandacht en inspanning van twee kanten. 


Hulp van ouders, in welke vorm dan ook, is onontbeerlijk voor het goed functioneren van een school. Dit geldt voor iedere school, maar nog meer voor een montessorischool. Juist op een montessorischool is de ouderparticipatie van groot belang. Er wordt veel extra voor de kinderen georganiseerd en dat betekent ook dat er vaker een beroep gedaan wordt op hulp door ouders. Daar wordt bij de schoolkeuze niet altijd door de ouders bij stil gestaan. Men wil graag de ‘lusten’ voor zijn/haar kind, maar lijkt steeds minder bereid bij de dragen aan de verdeling van de ‘lasten’.

Omdat alle kinderen profiteren van de extra activiteiten die worden georganiseerd, rekenen de scholen ook op een actieve bijdrage van alle ouders. Voor de ouderparticipatie wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd:

1. Betrokkenheid
Ouder zijn in deze stichting betekent betrokkenheid. Door voor je kind voor onze stichting te kiezen, kies je als ouder ook voor een actieve en betrokken rol op school. De montessorigedachte is: opvoeding tot zelfstandigheid door brede ontwikkeling. Dit streven nodigt uit tot het aanbieden van een breed scala van activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen blijven aanbieden is de inzet en betrokkenheid van ouders onmisbaar.
 
2. Samenwerking
De inzet van ouders is onontbeerlijk in het montessori leer- en opvoedingssysteem, of het nu gaat om hand- en spandiensten of om het gebruik maken van beroepsmatige kwaliteiten van ouders. Wil het rendement hieruit in alle opzicht optimaal zijn, dan dient deze samenwerking goed te verlopen.
 
3. Groepsgerichte aanpak
Centraal in de opzet van de ouderparticipatie staat het idee van de groepsgerichte aanpak. De basis blijft het kind in de groep. Daar moet alles goed verlopen.
 
4. Eigen inzet
Voor ouders betekent deelname dat je vorm kunt geven aan je persoonlijke betrokkenheid bij de school en/of stichting in samenwerking met de leraren of andere ouders. Je kunt hiertoe ondersteunende activiteiten verrichten (bijv. leesouder) of je beroepsmatige kwaliteiten aanwenden.
 
5. Participatie binnen de groep
Voor de leraren is ouderparticipatie een belangrijke ondersteuning binnen het schooljaar. Het organiseren van allerlei activiteiten en uitjes wordt daarmee mogelijk. Binnen iedere groep wijst de leraar een ouder aan als groepsouder. De groepsouder informeert de andere ouders binnen de groep over geplande activiteiten binnen het schooljaar.
 
Voor alle betrokkenen, inclusief de directeur, betekent ouderparticipatie een enorme ondersteuning bij de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. Dit geeft ouders dus een belangrijke taak. Door ouderparticipatie kan de leraar zich ontdoen van een aantal tijdrovende klussen en zo meer tijd krijgen voor onderwijstechnische zaken, projecten, enzovoort. Daarnaast maken vele handen licht werk, zijn er veel activiteiten mogelijk en kan het ouderpotentieel binnen de scholen optimaal benut worden.

Onze stichting kent diverse vormen van ouderparticipatie:
- Groepsouder
- Hulpouder binnen de groep (bijv. leesouder)
- Lid van een werkgroep
- Lid van de ouderraad (OR) van een van de twee scholen
- Lid van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschaps Raad (GMR).

 

Cookie instellingen